Nefertiti - soft ganache with powdered violet decor (6 Count)

Price:
Nefertiti - soft ganache with powdered violet decor
https://gist.github.com/1002949